Monday, January 24, 2011

VERZET VOOR EEN ANDERE MAATSCHAPPIJ

 --
Het verzet tegen de logica van het grootkapitaal groeit. In vrijwel heel Europa barsten er protesten los en wordt er internationale solidariteit getoont. De onderwijsbezuinigingen, culturele kaalslag, toenemende repressie en burgercontrole, verschraling van sociale voorzieningen, massa-ontslagen en meer zijn een gevolg van de werking van de kapitalische economie. Het kapitalisme zorgt er al langer voor dat een groot deel van de wereldbevolking leeft in extreme armoede, oorlog, hongersnood en milieuvervuiling. Het wordt tijd dat we onze blik verbreden en de handen ineen slaan.

  De deelstrijd rondom kraken/wonen kan samen met andere fungeren als de aanzwengelaar van een strijdbaar verzet voor een andere maatschappij.
 
Her-orientatie en hernieuwde strijd.

Krakers zijn van oudsher activistisch ingesteld en kraakpanden dienen dikwijls als politieke centra van waaruit alternatieve politiek wordt bedreven. Langzamerhand is de kraakbeweging in het algemeen geïntegreerd geraakt binnen de dominante logica van het grootkapitaal en heeft het een gebrek aan een breder politiek kader. Zodoende heeft men geprobeert haar belangen te behartigen via de kanalen van de parlementaire politiek die middels de logica en rethoriek van het grootkapitaal opereerd. Nu het kraakverbod via diezelfde kanalen tot stand is gekomen, is het absolute noodzaak om nieuwe wegen in te slaan.
De kraakbeweging heeft een politieke her-orientatie nodig en zal een hernieuwde totaalstrijd -zo niet verbindingen met andere sociale strijd- moeten ontwikkelen. De kraakbeweging moet haar draagvlak verbreden en de strijd rondom kraken/wonen als onderdeel van een grotere totaalstrijd zien. De maatschappelijke klasse waartoe arbeiders, studenten en anderen toe behoren moeten iets geboden worden om een radicale alternatieve politiek weer relevant te maken. Pas dan wordt strijdbaar verzet weer zinvol en zal die aan politieke slagkracht winnen.

Directe koppelingen tussen deelstrijd kraken/wonen en totaalstrijd.
 
In Nederland is sinds kort het ‘recht van de sterkste’ in ere hersteld door het eigendomsrecht boven het recht op wonen te stellen. Een menswaardig bestaan hangt af van een aantal eerste basisvoorwaarden, zoals het recht op wonen. Pas als men daaraan voldoet kan men verder met vervolgwaarden, zoals het recht op eigendom. Wij als maatschappelijk bewuste burgers moeten er voor zorgen dat het maatschappelijk belang aan waarde wint ten op zichte van het eigen belang.

Een typisch westers symptoom van het kapitalisme is de in Nederland bewust in stand gehouden woningschaarste. Terwijl woningzoekenden lang op de wachtlijst staan en daardoor bereid zijn krom te liggen voor een hypotheek of huur worden er in Nederland op grote schaal goede en betaalbare woningen gesloopt (zogenaamde herstructurering) om woningschaarste totstand te brengen. Zodoende stijgt de waarde van het bezit van vastgoedeigenaren, woningcorporaties en beleggers. En is het goed voor de bouwproductie, voor de bank en de gemeente die hogere opbrengst van grondprijzen krijgt. Mocht een woningzoekende niet bereid zijn om financieel helemaal krom te liggen dan komt men dikwijls terecht bij de explosief stijgende malafide bedrijfstak van anti-kraakbureaus die hun ‘gebruikers’ uitbuit op allerlij rechten, privacy en andere absurde bepalingen.

De op winst beluste commerciële maatschappij probeert overal toe door te dringen, ook in de non-commerciële kunst- muziek- en cultuursector die dikwijls in (ex)kraakpanden ruimtes gebruiken. Deze zogeheten broedplaatsen zijn een ideale voedingsbodem voor creativiteit en kleine bedrijvigheid maar duwen door de vercommercialisering de politieke en ideologische activiteiten weg. Zelfs complete buurten die aantrekkelijk zijn geworden middels de energie, activiteiten en projecten van de oorspronkelijke bewoners zoals kunstenaars, krakers en studenten transformeren ongewild tot commerciële zones. Zodra de vastgoedlobby haar kansen ruikt dwingt men de gemeente te renoveren waardoor prijzen zo hoog worden dat alleen kapitaalkrachtige elite deze kan betalen en de buurt gaat overheersen.
--
Original by zwartboek